2014.április.25.
Szerbia Teleház Szövetség
RÓLUNK, KISTÉRSÉGI EMBEREKRŐL A GONDOK TÜKRÉBEN

Egy pillanatig sem megkérdőjelezvén a városokban élő emberek nehéz helyzetét, egyszerűen tragikusnak ítéljük meg a kistérségekben élő emberek helyzetét, perspektíváját. Elengedhetetlenül fontosnak érezzük, hogy felvállaljuk a készséget a kezdeményezésre mindannyian, akik hozzájárulhatunk közös sorsunk boldogulásához.


Íme néhány, a falvainkra és az ott élő emberekre jellemző problémák közül:
 • informáltságuk és elérhetőségük általános hiánya,
 • a hagyományos konzervatizmus,
 • a képzettségi szint kritikusan alacsony,
 • a fiatalok nagyfokú elvándorlása,
 • alig van termelő és szolgáltatási vállalat, munkavállalási lehetőség,
 • az átlagos családi tulajdonban levő termőföld nem tudja kielégíteni a családok alapvető egzisztenciális szükségleteit sem,
 • számos faluban nincs általános iskola sem,
 • a felnőttképzésben nagyon kevés falusi vesz részt,
 • falvaink lakosságának többsége hátrányos helyzetben és szegényen él.

KIÚT AZ ADOTT HELYZETBŐL

Két alapfeltétel megteremtése szükséges a jelenlegi hátrányos helyzet pozitív irányba történő változásához és a gyorsabb fejlődés megvalósulásához:
 • a kellő informáltsághoz szükséges tanácsadás elérhetősége és nyújtása, valamint
 • az elérhető kompetencia alapú képzés és továbbképzés, a valós igények függvényében:
 • a sikeres munkavállaláshoz, vállalkozás elindításához,
 • a sikeres munkahely megtartáshoz és a vállalkozásfejlesztéshez,
 • a sikeres társadalmi reintegrációhoz.

A TELEHÁZAK HELYE ÉS SZEREPE

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSÉBEN

Hogyan is értelmezzük mi a teleház-mozgalomunk küldetését ?

Küldetése az, hogy egyenlő esélyeket biztosítson mindenkinek az új lehetőségek kihasználására, hogy leküzdhetővé tegye az anyagi, kulturális és más akadályokat, s csökkentse a változásokkal járó veszélyeket.

A teleházaknak hozzá kell járulniuk a fejlett világhoz történő felzárkózáshoz azzal, hogy gyorsan és gazdaságosan tudják eljuttatni az egyre nélkülözhetetlenebb informatikai- és egyéb szolgáltatásokat azoknak a kisközösségben élő emberekhez és ott működő vállalkozásokhoz és intézményekhez, akiknek erre igényük és szükségük mutatkozik.

A teleház-mozgalom arra szerveződött, hogy minden lehetséges erőt, forrást, aktivitást mozgósítson kisközösségeik és embereik fejlődése, boldogulása javára.

Teleház Szövetségünk célkitűzései
 • Hozzájárulni és segíteni a kistérségi teleházak létrehozását, működését, hogy azok, mint információs-, oktató és szolgáltatási központok hozzájáruljanak kisközösségeik gyorsabb fejlődéséhez.
 • Hazai és külföldi forrásokból támogatási eszközöket szerezni:
  • teleházak létrehozásának és működtetésének támogatására,
  • több teleházat és térséget érintő konkrét célprogramok megvalósításához,
  • teleházaink affirmálásához és számainak állandó növeléséhez,
  • teleházaink egységes hálózati alapokon történő támogatás és kiszolgálására.

 • A teleházaink szolgáltatásai

  A teleházaink mindenki felé nyitottak. Célunk minél teljesebben megvalósítani a kistérségek valós igényeihez alkalmazkodva a következő szolgáltatásokat:
  • információ elérhetősége és nyújtása,
  • nyitott fejlesztési fórumok szervezése,
  • helyi hírközpont,
  • kistérségi értékek és gondok bemutatása, a helyi honlap működtetése,
  • iskolarendszeren képzések,
  • munkábaállási- és vállalkozásfejlesztési tanácsadás és segítségnyújtás,
  • pályázati szolgáltatások,
  • internet,- és e-mail szolgáltatás,
  • lakossági ügyintézés, segítségnyújtás, közreműködés,
  • civil- és más szervezetek kiszolgálása,
  • irodai és számítástechnikai szolgáltatások,
  • önálló munkavégzési lehetőség a teleház eszközein,
  • egyéb közérdekű szolgáltatások.

  MIT IS TETTÜNK EDDIG A TELEHÁZ-MOZGALOMBAN ?

  A teleház-mozgalom YU kezdete

  Az első teleházas ismereteinket a Magyar Teleház Szövetség vezetőegyéniségeitől kaptuk és teleház mozgalmunk születésének 1999. augusztus 16-át tartjuk.

  Az első teleházat a jugoszláv térségekben önerőből Topolyán hoztuk létre, 1999. október 14-én, majd ez évben és 2000-ben még további négy teleházat.

  A Jugoszláv (ma Szerbia és Montenegró) Teleház Szövetség 1999. október 23-án alakult Topolyán.

  A teleház-mozgalomunk további fejlődése

  A DEMNET Jugoszláv Teleház Program öt évvel ezelőtt, 2000. augusztusában kezdődött a budapesti Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány anyagilag támogatása segítségével.

  A DemNet Program megvalósításának alapja a 695 000 USD USAID támogatás.

  A DemNet Jugoszláv Teleház Program keretében megvalósult programok:

  • eszköztámogatás:
   • a meglévő 5 teleháznak,
    • ezek között 4 falusi,
   • 61 új teleház és telekunyhó alapításához,
    • ezek között 54 falusi,
   • a Teleház Szövetségnek,
  • teleház menedzser alapképzés,
  • látogatás és tapasztalatcsere a magyarországi teleházakban,
  • teleházak és telekunyhók egy évre szóló működési támogatás.
  Ma Szerbiában összesen 70 teleház működik:
  • több mint 90 %-a falvakban,
  • 80%-uk sikeresen működik, függetlenül attól, hogy a közösségeik támogatása minimális vagy semmilyen,
  • a teleházaink működése több mint 200 fiatalnak ad munkalehetőséget,
  • sajnos teleházaink 20%-ában komoly gondjaink vannak, elsősorban szubjektív okokból.
  MIT IS AZ AMIT EDDIG MEGVALÓSÍTOTTUNK S MELYET KÜLÖNÖSEN FONTOSNAK TARTUNK?

  1. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA

  Teleház mozgalmunk első rendkívül jelentős eredménye, hogy anyagi feltételeket teremtve több mint 200, legalább középiskolai képzettséggel rendelkező fiatalnak nyújtottunk munkalehetőséget. E foglalkoztatást mindjárt a kezdetben képzési programokkal egészítettük ki:  1.) a teleházvezetőknek lehetőséget biztosítottunk a menedzseri munkák alapjainak elsajátítására, emellett pedig

  2.) a számítástechnikai alaptudással rendelkezők munkatársak továbbképzésével feltételt teremtettünk, hogy a kistérségekben a folyamatos számítástechnikai alapképzések fő hordozói legyenek.

  2. AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉS

  Hitünk, mely cselekedeteink meghatározója:
  Nekünk, kistérségi emberek boldogulásának
  alapja tudásunk kell, hogy legyen !
  Tudásunk megszerzésének előfeltétele
  az informáltság és
  az élethosszig tartó tanulás !


  2.1. Az anyanyelven történő tanulás fontossága

  Rendkívül fontosnak tartjuk az anyanyelven történő képzést, oktatást.
  Ezt következetesen és folyamatosan valósítjuk meg.

  2.2. Szervezetten valósítjuk meg képzési elképzeléseinket

  A Teleház Szövetség, a topolyai Oktató és Vállalkozásfejlesztő Központ és a teleházak együttműködésének eredménye számos kistérségi fiatalokat érintő képzési program megvalósulása.  E képzési programok jelentőségét mind több teleház ismeri fel és kapcsolódik be azok megvalósításába.

  2.3. Az 1. YU Nemzetközi ECDL Vizsgaközpont létrehozása és működése

  Jugoszlávia térségében elsőként mi, teleházasok hoztuk létre vizsgaközpontot. Az Oktató és Vállalkozásfejlesztő Központ keretében 2001. januárjában Topolyán kezdte meg működését az 1. YU Nemzetközi ECDL (European Computers Driving Licence) Vizsgaközpont, a budapesti Neumann János Számítógép-tudományi Társaság akkreditációjában.  Eredményeink:
  • több mint 600 regisztrált vizsgakártyával rendelkező hallgató (közöttük több mint 250 pedagógus!)
  • több mint 300 szereztek bizonyítványt,
  • jelenleg más hallgatókon túlmenően 12 teleházban folyik ECDL képzés pedagógusok számára.
  • hasonló eredményt senki sem mutathat fel ma hazánkban.

  A vizsgaközpont a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság felügyelete mellett és az Európai ECDL Alapítvány előírásai szerint 2005. év végéig működhetett. Az idei évben a belgrádi JISA szervezethez tartozó Szerbia és Montenegró területi hatáskörű ECDL Központi Iroda keretében s annak követelményrendszere szerint működik.


  Eredményeink:
  • a JISA is elfogadta, így továbbra is fennmaradt és bővül a magyar nyelven történő képzés és vizsgáztatás,
  • folyamatban van azon partneri szerződéskötés a JISA-val, amely lehetővé teszi, hogy az Oktató és Vállalkozásfejlesztési Központ a Teleház Szövetséggel együttműködve 2006. május hó végéig 15 teleházas ECDL alvizsga központ hozzon létre . ezek között 15 magyar érdekeltségű, amelyre szintén nincs példa hazánkban.


  2.4. Teleházas informatikai képzések

  Teleházainkban rendkívüli hangsúlyt fektetnek az informatikai képzési programok megvalósítására.
  Informatikai alapképzésben több mint 6 000 hallgató vett részt, további képzési programokban pedig több mint 1 000 hallgató!

  Néhány teleházunkban, számítógépek hiányában iskolai számítástechnikai oktatás is folyik.


  2.4. A végzős középiskolások marketing képzése

  Külön hangsúlyt fektetünk a végzett középiskolások marketing menedzseri továbbképzésére, melybe eddig több mint 60 hallgató kapcsolódott be,

  3. IT HÉTPRÓBA
  AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VERSENYE

  Hasonló versenyre nincs példa hazánkban.

  A 2003/2004. iskolaévben kezdtük, az ECDL Vizsgaközponttal együttműködve és a 2005/2006. iskolaévben rendeztük meg harmadszor.

  Amit az eddig megtartott illetve folyamatban lévő versenyekkel kapcsolatban tudni érdemes:
  • a versenybe eddig több mint 70 iskola közel 500 tanulója kapcsolódott be Szerbia egész területéről,
  • az elődöntők négy, illetve hét fordulósak és négy, illetve hét hónapig tartanak
  • a döntőket Topolyán az 1. YU Nemzetközi ECDL Vizsgaközpontban tartjuk, melyben az elődöntők azon versenyzőinek legsikeresebb 25%-a vesz részt, akik mind a négy (ECDL START) illetve mind a hét (ECDL) moduljában versenyeztek,
  • a döntőkben - mindhárom verseny során. 96 versenyző mérte/méri fel tudását ECDL nemzetközi vizsgakövetelmények szerint, a legeredményesebbek ECDL STSART illetve ECDL bizonyítványt szereznek.
  E versenysorozat tiszteletbeli elnöke Kovács Győző, a magyar számítástechnika fejlesztésének legendás egyénisége, fő védnökei pedig a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Vajdasági Tartoményi Oktatási és Művelődési Titkárság, valamint 2006-tól a JISA is vállalta a védnökséget. E versenyt hagyományossá kívánjuk tenni:
  • 2006. szeptemberében meghirdetjük a 2006/2007. iskolaévre szóló 4. IT HÉTPRÓBÁT.

  4. TELEHÁZAS VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

  Az esélyegyenlőség megteremtésének alapfeltétele a mindenki számára elérhető informáltság.

  E gondolatunkat és eddigi eredményeinket méltányolva az anyaországi Új Kézfogás Közalapítvány 2004. óta támogatja, hogy a Teleház Szövetség a teleházakkal együttműködve mint Vállalkozásfejlesztési Központ is működjön.


  Célunk a teleházakkal együttműködve olyan . a Teleház Szövetség részéről hálózatban is támogatott . információs- és tanácsadói valamint pályázatbefogadói rendszer kialakítása, amely a kistérségek új és működő vállalkozásainak, valamint pályakezdőinek és más álláskeresőinek, munkavállalóinak szolgálatában áll.


  Közösen mindent megteszünk annak érdekében, hogy kialakított rendszerünk és közös munkánk eredménye mindenben megfeleljen úgy a Támogató elvárásainak, mint a magunk részéről elfogadott akciótervünknek... S ne csak megfeleljen!

  E program szerves része, hogy Teleház Szövetségünk részt vett:
  • a Budapesti Nemzetközi Vásár - .Határtalanul. MAGYAR VILÁG 2004. rendezvényen,
  • 2004-ben és 2005-ben a TOPOLYA-EXPO-n, melynek keretében üzletember találkozókat szervezett.
  A hasonló rendezvényeken és üzletember találkozókon a célunk az együttműködésben érdekelt vállalkozókkal a marketing-építés:
  • képviselni és bemutatni kistérségeink értékeit, vállalkozóit, lehetőségeit, gondjait és fejlesztési elképzeléseiket,
  • kapcsolatfelvétel kezdeményezése határok nélküli, üzleti- és partneri együttműködések kiépítése, közös vállalkozások létrehozása és működtetése érdekében.

  Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy e program mind sikeresebben valósul meg a teleházainkkal való együttműködés eredményeképpen. Felismerve az összefogáson alapuló program kivételes jelentőségét, mind több teleház kapcsolódik be, amelynek eredménye:

  • mind szélesebb körú vállalkozói információ és tanácsadás,
  • a teleházas vállalkozói nyitott fórumaink,
  • jelentős számú pályázat keretében nyújtottunk segítséget,
  • számos pályázat érkezett azokból a kistérségekből, ahonnan eddig senki sem pályázott,
  • az eddig befogadott pályázatok . amelyet a kuratóriumok felé támogatásra ajánlottunk:
   • egyike sem lett elvetve formai okokból,
   • a pályázatok több mint 80%-a kuratóriumi döntések alapján támogatásban részesült.

  A vállalkozásfejlesztési tevékenységünkben különösen nagy jelentőségűnek tartjuk az eddig megtartott ismeretterjesztő képzési programjainkat:
  • 36 órás kommunikációs és álláskeresési kiscsoportos tréningek, melyben Vajdaság egész területéről több mint 200 magyar munkanélküli fiatal vett részt,
  • marketingszemléletű vállalkozások létrehozásának és működtetésének alapjai című, 40 órás kiscsoportos képzések, amelyeken több mint 60 magyar vállalkozó és leendő vállalkozó vett részt.

  Fáradozásaink és eredményeink külön elismerését jelenti az Új Kézfogás Közalapítvány 2006-os évre szóló meghívásos pályázata, mely keretében 500 vajdasági magyar, agrárszektorban gazdálkodó és élelmiszeripari dolgozó szakember számára EU-s csatlakozásra felkészítő 3 napos gazdaképzés szervezését és bonyolítását vállaltuk:

  • ennek keretében megtörtént a teleházas instruktoraink magyarországi felkészítése,
  • megtettük a további szükséges előkészületeket, így a képzési programokat május hó folyamán elkezdhetjük.
  A Teleház Szövetségünk az EUTA alapító tagja

  2004. március 24-26. fordulópontot jelent az európai teleházmozgalomban: Budapesten, a Magyar Teleház Szövetség és a mi Teleház Szövetségünk kezdeményezésére

  létrejött az EUTA, a Teleház Szövetségek Európai Uniója.

  Az alapító dokumentumot hét ország teleházasai írták alá: Magyarország, Szerbia és Montenegró, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Észtország, Oroszország és Szlovákia.

  Elnöke Gáspár Mátyás
  Székhelye Budapest.

  Az európai teleház-mozgalom - közte a miénk - elismertségének növeléséhez és a fejlesztésekhez szükséges EU és más forrásokból származó támogatási eszközök elérésében az EUTA óriási hozzájárulását adhatja.  Közreműködtek:
  Új Kézfogás Közalapítvány
  Teleház
  MVA
  Partnereink:
  Országos Mikrohitel Program
  KVT
  Teleház

  DeXeF Kft.